เภสัชต้องเรียน 6 ปี เพราะเหตุผลใด

Go down

เภสัชต้องเรียน 6 ปี เพราะเหตุผลใด Empty เภสัชต้องเรียน 6 ปี เพราะเหตุผลใด

ตั้งหัวข้อ  uranus on Thu Jun 04, 2009 5:14 pm

ปี 2557 สภาเภสัชกรรม จะรับรองเฉพาะหลักสูตร 6 ปี

เหตุผลที่สภาเภสัชกรรม
เห็นควรให้การรับรองปริญญาเภสัชศาสตร์
จากหลักสูตรเภสัชศาสตร์ที่มีมาตรฐาน ๖ ปี

ด้วย ปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเภสัชศาสตร์ในระดับนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาการของระบบผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์และสถานการณ์วิชาชีพ เภสัชกรรมภายในประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่บ่งชี้ว่า มาตรฐานของหลักสูตรเภสัชศาสตร์ควรใช้เวลาทำการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๖ ปี ดังนั้น ในการรับรองปริญญาเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกตามอำนาจของสภา เภสัชกรรม สภาเภสัชกรรมจึงเห็นสมควรว่า มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อนำไปสู่ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สมควรได้รับการ รับรองนั้น ควรเป็นหลักสูตร ๖ ปี ตามแนวทางของปริญญา Doctor of Pharmacy ตามมาตรฐานของสากล ทั้งนี้ โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรเภสัชศาสตร์ห้าปีที่ใช้ในประเทศไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่จำเป็นต้องศึกษาตามวิทยาการที่เพิ่มขึ้นมาอย่าง ต่อเนื่อง จนทำให้ในปัจจุบัน ภาระที่นักศึกษาเภสัชศาสตร์จะต้องศึกษามีมากเกินกว่าที่จัดการศึกษาในเวลา ที่จำกัดเพียง ๑๐ ภาคการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจึงขาดคุณลักษณะที่จำเป็นหลายประการ เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล ความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นด้วยตนเอง และนำไปสู่การขาดภาวะความเป็นผู้นำ ทั้งนี้ ปัจจุบันหลักสูตรเภสัชศาสตร์ห้าปีในประเทศไทย มีภาระการศึกษาประมาณ ๑๙๐ หน่วยกิต อีกทั้งยังมีภาระที่ต้องฝึกปฏิบัตวิชาชีพที่อาจคิดเป็นหน่วยกิตได้ไม่ต่ำ กว่า ๒๐ หน่วยกิต ซึ่งหลักสูตรส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเป็นค่าหน่วยกิตให้ หรือคิดให้เพียงส่วนน้อย ดังนั้น ในทางปฏิบัติ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ห้าปีจึงมีภาระการศึกษาเกิน ๒๐๐ หน่วยกิต ซึ่งไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษา ๑๐ ภาคการศึกษาที่ควรมีภาระการศึกษาเฉลี่ยภาคการศึกษาละ ๑๕ หน่วยกิต หรือควรมีหน่วยกิตรวมไม่เกิน ๑๕๐ หน่วยกิต

2. แนวโน้มการศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศที่มีพัฒนาการของสาขาวิชานี้อย่างมีความ ก้าวหน้า ได้พัฒนาไปในทิศทางที่ใช้เวลาในการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๖ ปี ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ๖ ปีก่อนได้รับปริญญาทางเภสัชศาสตร์ เช่น ในสหรัฐอเมริกา และยุโรป หรือใช้เวลาเทียบได้ ๖ ปี ก่อนการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น ในประเทศสหราชอาณาจักร จึงเป็นข้อยืนยันว่า การจัดการศึกษาเพื่อให้เหมาะกับการสร้างบัณฑิตเภสัชศาสตร์ให้มีความรู้และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตามทิศทางของวิชาชีพใน ปัจจุบัน ควรใช้เวลาในการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๖ ปี

3. ผู้ประกอบการที่เป็นผู้จ้างงานหรือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ ที่สำเร็จจากหลักสูตรห้าปี มักมีข้อตำหนิและท้วงติงว่า บัณฑิตไม่สามารถเข้าสู่สภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องทำการเรียนรู้เพิ่มเติมในสถานที่ทำงาน จึงจะสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ ซึ่งต่างจากบัณฑิตสาขาอื่นที่สามารถเข้าสู่สภาพการทำงานได้โดยทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ปรากฏว่า ข้อท้วงติงเช่นนี้จะได้ยินเสมอจากผู้ประกอบการโรงงานผลิตยา ย่อมแสดงว่า แม้ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่มีผู้อ้างเสมอว่า ไม่จำเป็นต้องใช้หลักสูตรหกปีนั้น ก็ยังปรากฏชัดว่า การผลิตบัณฑิตโดยใช้หลักสูตรห้าปีดังในปัจจุบัน ได้บัณฑิตที่ด้อยคุณภาพ ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะปฏิรูปหลักสูตรเภสัชศาสตร์เสียใหม่ โดยพัฒนาเป็นหลักสูตรหกปี เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพ

4. ประเทศไทย ได้มีการศึกษาแนวโน้มการศึกษาเภสัชศาสตร์ และได้มีข้อยุติไว้ชัดเจนจากการประชุม สัมมนา และสมัชชาในระดับต่างๆ หลายครั้ง เช่น มติของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศศภท.) การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย การประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ มติเหล่านั้นสรุปไปในทิศทางที่ควรให้มีการพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ในประเทศ ไทยเป็นหลักสูตรหกปี รวมทั้ง ในที่สุด สภาเภสัชกรรมได้เคยมีมติที่จะให้การรับรองเฉพาะปริญญาที่เกิดจากหลักสูตรหก ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่มติดังกล่าวยังไม่ได้มีมาตรการในการบังคับใช้ เป็นเหตุให้การพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์ต้องยืดเยื้อเกินเวลาที่กำหนดตามมติ ดังกล่าว

5. ในปัจจุบัน ได้มีคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ ที่ได้มีการพัฒนาและใช้หลักสูตรเภสัชศาสตร์หกปีล่วงหน้าไปแล้ว ทั้งที่ใช้หลักสูตรหกปีทั้งหมด และใช้เป็นหลักสูตรทางเลือกเพิ่มเติมจากหลักสูตรห้าปี รวมทั้ง ได้มีบัณฑิตที่สำเร็จตามหลักสูตรหกปีสำเร็จการศึกษาออกมาแล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะมีมากขึ้นทุกๆ ปีการศึกษา ย่อมแสดงว่า สถาบันการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะดำเนินการตามหลักสูตร เภสัชศาสตร์หกปีแล้ว

6. ในฐานะของสภาวิชาชีพ สภาเภสัชกรรมไม่สามารถที่ยอมให้วิชาชีพมีสองมาตรฐาน อันเนื่องมาจากผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าสู่วิชาชีพมีพื้นฐานการศึกษาที่แตก ต่างกัน จึงเป็นการสมควรที่สภาเภสัชกรรมจะต้องจรรโลงไว้ซึ่งความเท่าเทียมกันของ มาตรฐานของวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้มาตรฐานที่กำหนดนั้นเป็นไปในทิศทางของการพัฒนาให้วิชาชีพมี ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยบชน์ต่อสังคมในที่สุด จึงเป็นการสมควรที่จะประกาศการรับรองปริญญาเภสัชศาสตร์ที่เกิดจากหลักสูตร ที่มีมาตรฐานหกปี

7. การที่สภาเภสัชกรรมกำหนดเป็นการล่วงหน้าที่จะรับรองปริญญาทางเภสัชศาสตร์จาก หลักสูตรหกปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นการประกาศล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน สมควรแก่เหตุผล และไม่น่าจะเป็นอุปสรรคแก่คณะเภสัชศาสตร์ต่างๆ ที่จะเตรียมการจัดทำและใช้หลักสูตรหกปีแต่อย่างใด

สภาเภสัชกรรม
พฤศจิกายน ๒๕๕๐
http://www.pharmacycouncil.org/html/board.php?id=350&use_file=view

Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
uranus
uranus

จำนวนข้อความ : 79
Join date : 04/06/2009
Age : 27
ที่อยู่ : SBP

http://nursejus.multiply.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

เภสัชต้องเรียน 6 ปี เพราะเหตุผลใด Empty RE: ปี 2557 สภาเภสัชกรรม จะรับรองเฉพาะหลักสูตร 6 ปี

ตั้งหัวข้อ  BoBooBua on Thu Jun 04, 2009 5:17 pm

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ

BoBooBua
Admin

จำนวนข้อความ : 66
Join date : 03/06/2009

ขึ้นไปข้างบน Go down

เภสัชต้องเรียน 6 ปี เพราะเหตุผลใด Empty บลูเวิร์ค รับเปลี่ยนแปลงร้านขายยาให้ทันสมัย

ตั้งหัวข้อ  ????? on Mon Oct 04, 2010 5:30 pm

บริษัท บลูเวิร์ค จำกัด
เราเป็นผู้คิดค้นและพัฒนา รูปแบบการตกแต่งร้านยาในประเทศไทยให้ทันสมัย และถูกต้องตามกฎกระทรวง ด้วยรูปแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และประโยชน์ใช้งานสูงสุด รวมทั้งยังมีการจัดการแบ่งกลุ่มสินค้าชัดเจน (Drug Category) เพื่อรองรับ มาตรฐานร้านยา ซึ่งบริษัทฯทำการแบ่งหมวดหมู่และกำหนดสินค้าในกลุ่มนั้น รวมไปถึงรายการสินค้าตั้งต้น (รายการยาทั้งหมด) เพื่อเป็นข้อมูลในการเปิดร้านให้ทันสมัย สามารถบริหารการจัดการได้ด้วยระบบ POS
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเปิดร้านยา บริษัทฯ มีเอกสารสำหรับการดำเนินการขั้นต้นเพื่อจัดเตรียมการเปิดร้าน และมีคู่มือสำหรับการบริหารจัดการร้านยา รวมถึงแบบฟอร์มต่างๆเพื่อให้ ร้านขายยารุ่นใหม่ บริหารจัดการได้อย่างมีระบบ ง่ายต่อการพัฒนา (ขยายสาขา) ในอนาคต
รูปแบบการออกแบบทันสมัย ใช้เทคโนโลยี 3 มิติ ในการออกแบบ ทำให้เราเห็นภาพร้านทั้งหมดเพื่อประกอบการตัดสินใจ อีกทั้งยังเป็น แบบควบคุมการผลิต ไม่ต้องกังวลถึงปัญหาความไม่เข้าใจในภายหลัง
วัสดุทุกๆส่วนประกอบ เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อทำให้ ร้านในความตั้งใจของท่าน สามารถตอบรับการใช้งานได้คงทนยาวนาน ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมืออาชีพในด้านการบริการแก่ชุมชนชนของเรา
บริษัท บลูเวิร์ค จำกัด ให้บริการออกแบบและติดตั้ง ทั่วประเทศ ซึ่งได้มีผลงานการทำงานมาแล้วกว่า 40 จังหวัด จากแม่สาย ถึง ปัตตานี ด้วยประสบการณ์การตกแต่งร้านยา กว่า 7 ปี เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณ
บริษัท พร้อมให้การสนับสนุน/สปอร์เซอร์กับกิจกรรมดีๆ ที่น้องเภสัชจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคณะ
ติดต่อ (ฝ่ายบริการ)
คุณ ยุ้ย Tel: 02-876-6096
ติดต่อได้ที่
คุณ พรชัย พิทักษ์เจริญวงศ์ (ฝ่ายออกแบบ)
Tel: 089-144-0199
E-mail : bluework2005@yahoo.com
ดูเว็บไซต์ได้ที่

?????
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ